Výskum

V oblasti:

prevencie porúch plodnosti zvierat
porúch reprodukčnej imunológie
determinácie príčin porúch peripartálneho štádia
postnatálnych chorôb mláďat
prevencie infekčných ochorení
monitoring infekčných príčin porúch plodnosti zvierat
nových diagnostických a imunoprofylaktických preparátov - biotechnickej konštrukcie

Možnosti výskumnej činnosti:

Katedra disponuje:

kompletným technickým vybavením (ultramikrotómy, TEM, SEM, softvér pre vyhodnotenie mikroskopických preparátov) pre spracovanie a vyhodnotenie biologického materiálu pomocou optickej a elektrónovej mikroskopie
základné laboratóne vybavenie (odstredivky,sterilizátory, atď.) zariadenie pre mikrobiologické analýzy, izoláciu, kultiváciu baktérií (laminárne boxy, termostaty) a lyofylizáciu.
technickým a metodickým vybavením pre analýzu imunobiologického vybavenia zvierat (ELISA - reader, washer, RID).
prístrojmi pre definovanie mikroklimatických a mikrobiálnych podmienok objektov živočíšnej výroby.
prístrojovým vybavením pre hodnotenie kvality ejakulátov zvierat.
vybavením pre ultrazvukovú diagnostiku gravidity

Informácie o vedeckých projektoch

Projekt VEGA na obdobie 2002-2004

 Názov:Biodiverzita a efektívne využitie genofondu v trvaloudržaťeľnom rozvoji živočíčnej výroby.

Vedúci projektu: prof. MVDr. Pavel Šťastný, PhD.

Anotácia: Psychotrofné mikroorganizmy ako kontaminanty mlieka sú schopné počas skladovania mlieka v chlade produkovať proteolytické enzýmy. V navrhovanom projekte sa otestuje vplyv proteáz na zložky mlieka a tým súvisiace technologické vlastnosti vybraných surovín živočíšneho pôvodu. Monitorovanie kontaminácie krmív mikroskopickými hubami a ich toxínmi. Vypracovanie opakovateľných postupov  využitia markérových génov v hodnotení biodiverzity populácií hospodárskych zvierat vo vzťahu k reprodukčným, zverozdravotným a úžitkovým vlastnostiam.

Projekt VEGA na obdobie 1999-2001

Názov: Ekologizácia a humanizácia vo vzťahu k biodiverzite zvierat a trvaloudržateľnému rozvoju živočíšnej výroby.

Vedúci projektu: prof. MVDr. Pavel Šťastný, PhD.

Anotácia: Komplexná charakteristika stráviteľnosti bunečného obsahu a koncentrácie jednotlivých komponentov so zameraním na sekundárne metabolity v rastlinnej hmote. V súlade s Národným programom podpory zdravia zhodnotenie nutričnej hodnoty a zdravotnej bezchybnosti mäsa importovaných plemien hydiny a posúdenie exogénnych vplyvov pôsobiacich na kvalitu kravského mlieka. Využitie metód molekulárnej genetiky a biotechnógie reprodukcie v šľachtení hospodárskych zvierat pre zefektívnenie využitia ich biologického produkčného a reprodukčného potenciálu. Prehĺbenie poznatkov o pasívnej imunite mláďat s ich využitím pre tvorbu profylaktických programov prevencie voči infekčným ochoreniam a so zameraním na tvorbu aktívneho zdravia zvierat.

Publikačná činnosť katedry:

rok 2003

rok 2002

rok 2001

rok 2000

rok 1999

rok 1998

Katedra pravidelne organizuje

Medzinárodnú vedeckú konferenciu o reprodukcii hopsodárskych zvierat (ICFAR)