Publikačná činnosť katedry za rok 1999

BALLOVÁ, Š.: Prašnosť a mikrobiálna kontaminácia vzduchu - významné hygienické faktory chovateľského prostredia. In: Vnútorná klíma poľnohospodárskych objektov. Zborník z 1. Odborného seminára, SVTS Bratislava, Nitra,1999, str. 63 - 71.

Ballová Š. - Kocian, J.: Možnosť recyklácie technologickej vody po jej ošetrení ozonizáciou pri výrobe farieb In: Acta horticulturae et regiotecturae: Voda v bioklimatických systémoch. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, SPU Nitra, roč. 2., príloha 1999, str. 202 - 205.

BALLOVÁ, Š.: Ako robiť dezinfekciu násadových vajec bezpečnejšie. In: Ochrana zvířat a Welfare, VFU Brno,1999, s. 10-14

BALLOVÁ, Š.: Účinnosť dezinfekcie násadových vajec v prevádzkových podmienkach. In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe, SPU Nitra, 1999, s. 94-96.

BALLOVÁ, Š.: Účinnosť dezinfekcie O3 v porovnaní s formalínom na násadových vajciach. In: Atmosféra 21. storočia, organizmy a ekosystémy, TU Zvolen, 1999, s. 164-167.

BALLOVÁ, Š.: Vplyv rôzneho spôsobu aplikácie probiotík na vzdušnú mikroflóru a úžitkovosť moriek vo výkrme. In: Možnosti a perspektívyzvyšovania produkcie v chove hydiny a malých hospodárskych zvierat, SPU Nitra, 1999, s. 54-59.

Ballová, Š. Chmelničná, L., Lipnický, M: Dezinfekčný účinok ozónu na násadové vajcia. In: ACTA HORTICULTURAE ET REGIOTECTITRAE, Voda v bioklimatických sytémoch, SPU Nitra, roč. 2, príloha 1999, str.2l7 - 219

Šťastný,P., Lacková,D., Lukáč, N., Brezina, B.: Aktuálne problémy  reprodukcie  hovädzieho dobytka a ošípaných v Slovenskej republike. In: Medzinárodná konferencie k problémom reprodukcie zvierat, Subotica: 1999

N. Lukáč, P. Šťastný, B. Brezina, J. Antalíková, D. Lacková, P. Massányi, R. Trebula: Pomer celkových bielkovín, imunoglobulínov v krvi a kolostre kráv a prekolostrálnych teliat. In: X. Přibylove dni, Košice: UVL, 1999,s. 161-167

Antalíková,J., Lacková,D., Trebula,R., Lukáč,N., Brezina,B., Šťastný,P.: Overenie systému Biochem pri sledovaní pohlavného cyklu kobýl. In: X. Přibylove dni, Košice: UVL, 1999, s. 192 - 197.

Lacková,D., Šťastný,P., Žuffa,T., Lukáč,N., Brezina,B., Antalíková,J.: Prevencia a liečba popôrodných zápalových procesov pohlavných orgánov kráv. In: X. Přibylove dni, Košice: UVL, 1999, s. 61 - 64.

Lukáč,N., Brezina,B., Žuffa,T., Massányi,P., Šťastný,P., Lacková,D.: Dynamika sérových protilátok proti vírusu IBR teliat v perinatálnom období. In: Konferencia aktuálne problémy riešené v agrokomplexe, Nitra,: SPU, 1999. s. 140 - 142

Šťastný, P., Lacková, D., Lukáč,N., Žuffa,T., Brezina,B., Antalíková,J.: Alternatívna prevencia a liečba popôrodných zápalových procesov pohlavných orgánov kráv. In: NOVOTECH 99 Žilina: 1999

Lacková,D.: Encyklopédia Beliana, Slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch. In: Prvý zväzok A – B. Encyklopedický ústav Bratislava, SAV. 1999.

P. Massányi, N. Lukáč, S. Hluchý, J. Slámečka, R. Jurčík, R. Toman, J. Kováčik: Seasonal variations in the metric analysis of the testitis and epididymis in Fallow-Deer (Dama dama). Folia Veterinaria, 43, 1999, 2, 67 - 70.

N. Lukáč, P. Šťastný, B. Brezina, J. Antalíková, D. Lacková, P. Massányi, R. Trebula: Pomer celkových bielkovín, imunoglobulínov v krvi a kolostre kráv a prekolostrálnych teliat. Zborník X. Přibylove dni, Košice, 8-9. 9. 1999, 161 - 167.

P. Massányi, F. Pizzi, J. Trandžík, N. Lukáč, K. Massányiová, J. Kováčik: Effect of cadmium on spermatozoa motility parameters. Zborník; X. Přibylove dni, Košice, 8-9. 9. 1999, 152 - 157.

N. Lukáč, B. Brezina.: Hladiny imunoglobulínov teliat pred podaním a po podaní kolostra. V. vedecká konferencia študentov a doktorandov (Zborník abstraktov), Nitra, 1999, s. 96.

B. Brezina, N. Lukáč: Dynamika vývoja titra protilátok proti vírusu BVD u kráv a ich potomkov. V. vedecká konferencia študentov a doktorandov (Zborník abstraktov), Nitra, 1999, s. 93.

KRAJŇÁK, P.: Vplyv morfologicky abnormálnych spermií kancov na veľkosť vrhov prasníc po prvých insemináciách. In: Poľnohospodárstvo, roč. 45, 1999, č. 2, s. 141 - 150.

KRAJŇÁK, P.: Vplyv kvality ruje na teľnosť kráv a jalovíc. In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe. SPU v Nitre 1999, s. 134 - 136.