PREDMETY

ZPCHaHHZ

Harmonogram výučby
Sylaby
Študíjna literatúra
Otázky na skušku
Prednasky
Tetánie
Acidózy
Anotácia predmetu:

Vymedzenie základných termínov aktívneho zdravia a choroby zvierat. Kontrola zdravia. Zásady prvej pomoci pri ochorení HZ. Zooveterinárne chirurgické zákroky. Orgánové choroby zvierat.
Mikroklimatické podmienky chovu HZ. Asanácia chovateľského prostredia, jej hygienický a epidemiologický význam. Asanácia nedonosených, mŕtvonarodených alebo zmárnených zvierat a nepožívateľných živočíšnych produktov. Sanácia odpadových vôd, silážnych štiav, močovky, tekutého hnoja, hnojovice a maštaľného hnoja.