PREDMETY

HHZ

Harmonogram výučby
Sylaby
Študíjna literatúra
Protokol z praktického cvičenia
Témy semestrálnych prác
Študíjne materiály
Hygiena v chove HD
Hygiena v chove ošípaných
Hygiena v chove oviec
Hygiena v chove kôz
Hygiena v chove koní
Hygiena v chove hydiny
Hygiena v chove kožušinových zvierat
Hygiena v chove králikov
IPPC v poľnohospodárstve
Anotácia predmetu:

Základné hygienické požiadavky na kvalitu maštaľného prostredia vo vzťahu k termoregulácii, úžitkovosti a zdraviu zvierat. Hygienické požiadavky na vodu. Epidemiologický význam čistenia odpadových vôd zo živočíšnej výroby. Význam pôdy pre zvieratá, infekcióza pôdy a ochrana pred ňou. Veterinárna a hygienická ochrana chovov pred zavlečením nákazy. Hygienické požiadavky na stavebné materiály a stavby pre hospodárske zvieratá.