PREDMETY

Toxikológia
Harmonogram výučby
Sylaby
Študíjna literatúra
Otázky na skúšku
Anotácia predmetu:

Vymedzenie základných pojmov v toxikológii. Alimentárne otravy HZ. Priemyselné exhaláty, ťažké kovy vo vzťahu k zdraviu zvierat a človeka. Ropa a PCB ako príčiny otráv a narušenia ekosystému. Otravy zvierat krmivami - mykotoxikózy a jedovaté rastliny. Rádiotoxikológia u zvierat. Prestup toxických látok do ekosystému a potravinového reťazca človeka.