Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Katedra veterinárskych disciplín

XIX. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

O REPRODUKCII HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

(ICFAR)

 

11. júna 2004

Nitra

Kongresové centrum SPU

 

Vážená odborná verejnosť, kolegyne a kolegovia!

 

Srdečne Vás privítame na už tradičnej konferencii s medzinárodnou účasťou, ktorej cieľom budú súčasné a perspektívne trendy v reprodukcii hospodárskych zvierat.

Preto Vás pozývame do prekrásneho a historicky pestrého mesta pod Zoborom Nitry v dňa 11.júna 2004, už na XIX. ročník Medzinárodnej konferencii o reprodukcii hospodárskych zvierat (MKRHZ)

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

 

PREDSEDA              prof. MVDr. Pavel Šťastný, PhD.

PODPREDSEDA     

SEKRETARIÁT      

ADRESA:              Katedra veterinárskych disciplín,

                            Slovenská poľnohospodárska univerzita

                            Tr. A. Hlinku 2

      949 76 NITRA

Informácie

E-mail:                       Norbert.Lukac@uniag.sk

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Sekcie:

1.      REPRODUKCIA A ZDRAVIE

2.      REPRODUKCIA A GENETIKA

3.      REPRODUKCIA A PRODUKCIA

 

ROKOVACÍ JAZYK

slovenský, český, anglický

 

 

FORMY PREZENTÁCIE

-         Prednáška, max. 10 min.,

-         Poster, max. 100x100 cm

-         prihlášky zaslať formou e-mailu

 

 

POKYNY NA PÍSANIE PRÍSPEVKU DO ZBORNÍKA

-         príspevok musí obsahovať všetky náležitosti vedeckého článku

-         akceptované budú príspevky napísané s textovým editorom MS Word  97 (Win 95)

-         písmo: Times veľkosť 12°, riadkovanie 1,5 v rozsahu maximálne 5 strán vrátane tabuliek a grafov

-         zaslať 2 kópie (laserovej kvality) a v elektronickej forme (disketa alebo E-mail na adresu:

Norbert.Lukac@uniag.sk)

-         príspevky zaslať do 28. februára 2002

Len príspevky s uhradeným registračným poplatkom budú zverejnené v zborníku !!!

 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

V registračnom poplatku sú zahrnuté

-         konferenčné materiály

-         zborník

-         občerstvenie

-         spoločenský večer

Cena: 1000 Sk

Ubytovanie je možne zabezpečiť na nasledovných miestach:

- Študenský domov Antona Bernoláka

- Študenský domov Mladosť

- prípadne na nasledujúcom odkaze hotelov a penziónov v Nitre

Registračný poplatok je potrebné uhradiť 28. februára 2004 na doleuvedený účet

 

BANKA:

 

Číslo účtu:

Variabilný symbol:

 

 

horizontal rule